ایجاد افکت ترک خوردگی بر روی صورت

ایجاد افکت ترک خوردگی بر روی صورت
سطح : متوسط
حجم فیلم آموزش : 25MB
برای دریافت فایل ها به کانال مراجعه کنید